Smluvní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníků a jejich zákonných zástupců. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

 1. Poskytovatel
Název subjektu: Duha Dobřejovice IČO: 05109957
Spisová značka: L 65805 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu: 11. června 2016
Sídlo: Skalická 65, 251 01 Dobřejovice

Tel.: 702 037 638
Email: duhadobrejovice@gmail.com

III. Služby

Kroužky, příměstské tábory a další vzdělávací mimoškolní aktivity pro děti, mládež a dospělé.

 1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká vyplněním přihlášky podle instrukcí Poskytovatele. Za nezletilé účastníky vyplňují přihlášku zákonní zástupci. Podáním přihlášky vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami, provozním řádem a školním řádem v příslušné škole. Pro vznik smluvního vztahu poskytuje účastník či jeho zákonný zástupce osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a bydliště účastníka) a pro organizaci aktivity kontaktní údaje (mobilní telefon a mailovou adresu zákonného zástupce).

 1. Způsob úhrady

Zákonný zástupce provede úhradu za služby podle instrukcí a v termínu stanoveném Poskytovatelem, ale ne později než před zahájením druhé lekce kroužku, nástupu na tábor atd. převodem na účet Poskytovatele. Pokud o to zák. zástupce požádá, vystaví Poskytovatel potvrzení například pro účely příspěvku zaměstnavatele apod. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku.

 1. Překážky na straně účastníka

V případě nemožnosti Účastníka účastnit se již probíhajícího kroužku či aktivity nevzniká nárok na vrácení ceny kroužku a aktivity. Nevzniká ani nárok na ponížení částky kroužku při vstupu do kroužku či aktivity, které již probíhají (kroužky a aktivity se platí na celé pololetí či blok aktivit). Poskytovatel se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu v případě dlouhodobých zdravotních problémů Účastníka potvrzených lékařem a v dalších výjimečných případech např. náhradou lekcí v jiném kroužku či vrácením peněz ponížené o vzniklé náklady). Lze také najít za sebe náhradníka, změna bude provedena bez poplatku. Vrácení peněz není vynutitelné a je na posouzení Poskytovatele. Nejedná se o případy, kdy dítě se přihlásí na několik kroužků a pak ho vše omrzí a chce se odhlásit. Veďte prosím děti k zodpovědnosti za sebe i ostatní již od útlého věku.

U příměstských táborů jsou storno poplatky následující:

 • Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 75 % z celkové ceny tábora.
 • Odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora.
 • Odhlášení po zaplacení tábora činí poplatek 50% z celkové ceny tábora.
 • Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).
 • U již probíhajících táborů se cena nevrací.

VII. Překážky na straně Poskytovatele

Poskytovatel  může stanovit minimální počet účastníků na aktivitu (u kroužků 5 žáků). Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje účastníky a jejich zákonné zástupce. Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může Poskytovatel zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené ceny, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

Ve výjimečných případech musí Poskytovatel stanovený termín přizpůsobit například požadavkům školního rozvrhu. Pokud se tak stane, všechny přihlášené oslovíme mailem a pokud nový termín nebude vyhovovat, vrátíme cenu za neuskutečněné hodiny.

VIII. Dodání služby

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták, projekt, apod.).

 1. Součinnost na straně účastníků a jejich zákonných zástupců

Poskytovatel má stanoven provozní řád, který vychází ze školního řádu. V případě nedodržování podmínek ze strany Účastníků (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může Poskytovatel ukončit smluvní vztah. V tomto případě nenáleží účastníkovi a jeho zák. zástupcům žádná finanční náhrada.

 1. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci nemá Poskytovatel vůči účastníkům a jejich zákonným zástupcům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuje také omezení činnosti Poskytovatele dané změnou legislativy.

 1. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou.

Tyto podmínky jsou platné od 1.9. 2019